ANBI Status


 • Naam instelling: Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe, gevestigd te Heerde.
 • Fiscaal (RSIN) nummer 8014.01.860
 • Nummer Kamer van Koophandel: 4103.8481
 • Contactgegevens: Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe, Bonenburgerlaan 76, 8181 JH Heerde
 • Doelstelling en hoofdlijnen actueel beleidsplan: zie beleidsplan
 • Samenstelling bestuur:
  • de heer J. Roeters, voorzitter
  • de heer J. Olthuis, penningmeester
  • mevrouw D. de Wilde, secretaris
  • mevrouw J.R. Kers – van Hell, lid
  • de heer A. van Egteren, lid
  • de heer J. Oosterbroek, lid
  • de heer D.J. Koopman, lid
 • Het bestuur ontvangt geen beloning, noch vacatiegelden.
 • De uitgeoefende activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling.

Verslag activiteiten 2022

Huishoudelijk reglement

Jaarlijkse collecte

De belangrijkste bron van inkomsten voor SGNOV is de jaarlijkse huis-aan-huis collecte. Gemiddeld brengt deze collecte een bedrag op van rond de € 7.000. Een resultaat waar wij als stichting heel blij mee zijn en waar we alle gulle gevers, én natuurlijk onze collectanten hartelijk voor bedanken. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het betalen van de activiteiten van de stichting. Daarnaast betalen de deelnemers aan onze activiteiten altijd een eigen bijdrage. Onze activiteiten zijn echter duurder dan normale activiteiten door bijvoorbeeld de inzet van rolstoelbussen.

Mocht u onze collectanten een keer gemist hebben en u wilt alsnog een bijdrage overmaken, dan kan dat op rekeningnummer NL54 RABO 0326 5070 00 ten name van Stichting Gehandicapten Belangen Noordoost-Veluwe. SGNOV heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie hierover op www.belastingdienst.nl


Uitgaven

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
18272 23659 20138 19039 20050 20138 3454 2124 7052 activiteiten
1719 1973 759 767 716 759 2382 1200 2026 bestuur
4769 1226 2680 1086 2307 2680 8022 1488 0 reservering
- - - - - - - 825 - beleid
24760 26858 23577 20892 23073 23577 13858 5637 9078 totaal
 

Inkomsten

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
7510 7573 5511 6733 6243 5511 374 0 315 activiteiten
7044 7232 6816 6540 6426 6816 6606 0 0 collecte
2263 2276 2290 2845 2864 2290 5500 5500 5500 subsidie
7628 9177 8455 4631 7340 8455 1250 0 500 sponsoring
315 600 503 143 200 503 128 137 100 overige inkomsten
- - - - - - - - 2663 uit reserve
24760 26858 23577 20892 23073 23577 13858 5637 9078 totaal